PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์

สวัสดี ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยทุกท่าน

ในลำดับแรก ต้องขอพระขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนสมาคม ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย วาระ พ.ศ. 2564-2566

ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการผลักดันนโยบายทางสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ การจัดงานประชุมวิชาการ และงานด้านการเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งสมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย) เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับสมาชิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 ซึ่งทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากท่านอดีตนายกสมาคม ฯ รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ, คณะกรรมการสมาคม ฯ ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย

การระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบให้กิจกรรม workshop ของสมาคมฯ ที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำ ต้องลดลงเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสมาคมฯ ยังคงทำงานหนักในการจัดประชุมวิชาการ “Therapeutic Day 2020” ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดเริ่มคลี่คลายลงระยะหนึ่ง โดยงานประชุมนี้ได้รับความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ทีมคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการทำงานของพวกเรา และขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้จัดงานทุกฝ่าย

อย่างไรก็ดี การระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 ได้กลับมารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสมาคม ฯ จึงร่วมหาแนวทางการทำงานและการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้มากที่สุด โดยในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี พ.ศ. 2564 นี้ ทางสมาคม ฯ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ โดยสรุปดังนี้

  1. งานประชุมวิชาการ Endoscopic Challenge เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถจัดแบบ Onsite ได้ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดของงานต่อไป
  2. งานประชุมวิชาการ Therapeutic Day เนื่องจากกำหนดการจัดงานเดิม อยู่ในช่วงวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะกรรมการฯ และทีมจัดงานหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้นและเอื้ออำนวยให้สามารถจัดงานประชุมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

โดยสมาชิกทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ทาง Website : www.thaitage.org หรือ ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของสมาคม ได้แก่ Facebook และ Line

นอกจากงานประชุมวิชาการที่น่าสนใจแล้ว ช่วงที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าของงานในส่วนอื่น ๆ คือ VARIX TRAINER model และหนังสือแนวทางการออกแบบห้องส่องกล้อง โดย รศ.นพ. หม่อมหลวงทยา กิติยากร ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งต่อให้กับสถาบันแพทย์และโรงพยาบาลได้เริ่มทดลองใช้งานบ้างแล้วและได้รับการตอบรับที่ดีมาก และหนังสือแนวทางการออกแบบห้องส่องกล้อง ทางคณะกรรมการสมาคม ฯ ได้มีการเตรียมการจัดทำในรูปแบบ E-book ในฉบับภาษาไทย และจะมีการทำฉบับภาษาอังกฤษเร็ว ๆ นี้

ในส่วนของงานตีพิมพิ์ ทางสมาคมฯ ได้ตีพิมพิ์แนวทางการปฏิบัติงานการส่องกล้องทางเดินอาหารในช่วง COVID ใน Siriraj Medical Journal ซึ่งเป็น official journal ของสมาคม ฯ นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้ลงนามใน Memorandum of Understanding กับ Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy เพื่อ ร่วมมือกันในด้านวิชาการ และได้รับวารสาร Clinical Endoscopy เป็น official journal ของสมาคมฯ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ การระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 กระจายมากขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการคัดกรอง และให้การรักษาผู้ป่วยโดยตรง จึงอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ทางสมาคม ฯ มีความห่วงใยทุกท่าน และขอให้ท่านและครอบครัวของท่านปลอดภัย ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการของสมาคมฯจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป สืบต่อไป

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนนทลี เผ่าสวัสดิ์
นายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย