NEWS & ACTIVITIES

งานประชุม GASTRO 2018 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

งานประชุม GASTRO 2018 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

December 5-8, 2018 @Bangkok, Thailand WGO/GAT Joint Conference: Global Perspectives in Gastroenterology...

EUS2018

EUS2018

December 1-2, 2018 @Bangkok Thailand...

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

เรียนเชิญแพทย์และพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วม 16th GI Live Endoscopy Demonstration : AMBULATORY ENDOSCOPY

เรียนเชิญแพทย์และพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วม 16th GI Live Endoscopy Demonstration : AMBULATORY ENDOSCOPY

26-28 กุมภาพันธ์ 2561 @ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

ESGE DAYS 2018

ESGE DAYS 2018

April 19-21, 2018 @ Budapest Congress Center, Budapest, Hungary...