NEWS & ACTIVITIES

งานประชุมประจำปีของทางสมาคม : Therapeutic Day & Endoscopy Challenge 2020

งานประชุมประจำปีของทางสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
Therapeutic Day & Endoscopy Challenge 2020
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม KYCC โรงแรมกรีนเนอร์รี่ เขาใหญ่
เปิดให้ลงทะเบียนแล้วครับ

โดยงานนี้สามารถลงทะเบียนได้ทั้งแพทย์และพยาบาล
จำนวนจำกัด 200 ที่นั่งเท่านั้น