NEWS & ACTIVITIES

How to manage endoscopy room during outbreak of the COVID-19 virus : Prof. Zhen Ding

เรียนเชิญทุกท่านเข้าชมวีดีโอให้ความรู้เรื่องการดูแลห้องส่องกล้อง ขณะมีไวรัส COVID-19 ระบาด เป็นการบรรยายจากโปรเฟสเซอร์ Zhen Ding ซึ่งทำงานอยู่ที่ Wuhan Union Hospital บรรยายในงานประชุมสมาคมประจำปีครั้งที่ 17 ของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020