NEWS & ACTIVITIES

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์