Therapeutic Day & Endoscopy Challenge 2020

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าการประชุมวิชาการ

Therapeutic Day &
Endoscopy Challenge 2020

ณ ห้องประชุม KYCC
โรงแรมกรีนเนอร์รี่ เขาใหญ่

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563

เรียนผู้ลงทะเบียนทุกท่าน

ท่านสามารถตรวจดูลำดับที่การลงทะเบียนของท่าน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน และเข้าร่วมการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลภายในงาน
และทางสมาคมฯ ขออนุญาตงดรับการลงทะเบียนหน้างาน จีงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อแพทย์ รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 กมลรัตน์ จินตนาวิลาส
2 กฤติน ขจรวงศ์สถิต
3 กฤติน กองเกตุใหญ่
4 กฤษกร ศรีกีรติวงศ์
5 กฤษณ์ อุปัชฌาย์
6 กฤษตินา สุรชัยดังถวิล
7 กัณวีร์ เทศเกตุ
8 กันต์สุดา เชียรศิลป์
9 ต้องลักษณ์ ธีรศาสติพันธ์
10 กาญจนา อารีรัตนเวช
11 กานต์ ประสมศรี
12 กิตติชัย สมัยทองเจริญ
13 กิตติศัพท์ ว่องวิริยะกิจ
14 กีรติ เกียรติคุณรัตน์
15 กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์
16 กุสุมา สดกลาง
17 เกศินี เธียรกานนท์
18 เกศินี ยิ่งเจริญ
19 เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง
20 เกียรติตะวัน กิ่งแฝง
21 ไกรสิงห์ กุลจิรัฐิติกาล
22 คณิศร์ บุนนาค
23 คมสันต์ เลิศคูพินิจ
24 คามิน หริณวรรณ
25 จอมพล ศรีโชติ
26 จักรกริศน์ พิมพสุต
27 จันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์
28 จิตรลดา เอี่ยมหฤท
29 จิรวัฒน์ วัฒนธรรม
30 จิรวิทย์ ฉันชัยรุ่งเจริญ
31 จิระพล ตรีศักดิ์
32 จิระศักดิ์ อินทรศร
33 จีรวัชร์ เมธาภา
34 จีระเดช ไชยรา
35 จุฬาลักษณ์ คฤหาสน์สุวรรณ
36 เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล
37 เฉลิมพล โพธิ์กุล
38 เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
39 ชญานิษฐ์ ศิริไสย
40 ชนันยา ห่อเกียรติ
41 ชมพูนุท จุฑานันท์
42 ชยุต พงศ์ศรีประชา
43 ชลลดา ครุฑศรี
44 ชัยยุทธ สิงหนิยม
45 ชัยวัฒน์ พีระวัธน์กุล
46 ชัยวัฒน์ เพ็ชรแสง
47 ชาคริต ไพบูลย์ภราดร
48 ชาคริต ศรีเจริญวานิช
49 ชาญยุทธ ตุรานนท์
50 ชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร
51 ชิตชัย รัตนนุกรม
52 ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ
53 ฐิรดา ทองใบ
54 ฑิฆัมพร ถวัลย์ธนากร
55 ณฐาภัค บุญเรือนยา
56 ณพเมธ ปรีชาธรรมวงศ์
57 ณัชพร นพเคราะห์
58 ณัฎฐิดา ผลพานิชย์
59 ณัฏฐนันท์ ภูวิภิรมย์
60 ณัฐธิดา ศรีบัวทอง
61 ณัฐบดี นลินทัศไนย
62 ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์
63 ณัฐพัชร์ เขมวรพงศ์
64 ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
65 ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย์
66 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์
67 วินิตา โอฬารลาภ
68 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์
69 ณัฐสุดา อ่วมแป้น
70 ณิชมล สุทธิทศธรรม
71 ดนุพล อาษาพนม
72 ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
73 ดุลยเทพ สิทธิพรวัฒนา
74 ดุษฏี สุรกิจบวร
75 ถิรทัย เตรีกุล
76 ทวีศักดิ์ พลหงษ์
77 ทัตติญา สีมะสิงห์
78 ทิวาพร ธรรมมงคล
79 ธนชัย ปัญจชัยพรพล
80 ธนพร เนื่องพืช
81 ธนวัชร จีระตระกูล
82 ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
83 ธนาสิทธิ์ สายแก้ว
84 ธเนศ บุญเลิศ
85 ธเนศ สันติโรจนกุล
86 ธมล ลิ้มธนาคม
87 ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
88 ธราธร สุวัฒนารักษ์
89 ธราธิป ประคองวงษ์
90 ธัญพร กาญจนสุวรรณ
91 ธันยพร กมลวราพิทักษ์
92 ธันย์สิตา กมลศรีพัฒน์
93 ธิติภัทร จิราธิติพร
94 ธีรภัทร์ ออประยูร
95 ธีรวุฒิ รักชอบ
96 ธีรินทร์ โชติเรืองประเสริฐ
97 นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
98 นครินทร์ ฤทธิสิงห์
99 นพพร อนุกูลการกุศล
100 นพมาศ แก้วเขียว
101 นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์
102 นริศ ติวะตันสกุล
103 นวพรรณ อิสริยกุลการ
104 นัทธ์ชนัน ปรีชากวิน
105 ธนัสนี พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
106 น้ำทิพย์ อารยะสกุลวงศ์
107 นิติพล สีมะสิงห์
108 นิติวัติ ชาญศึก
109 นิธิ ธินรุ่งโรจน์
110 นิวัฒน์ เรืองกิตติสกุล
111 นิศากร ลิ้มธเนศกุล
112 บุญชัย งามสิริมาศ
113 บุญฤทธิ์ ทองพิสฐสมบัติ
114 บุณยอร ชาติรังสรรค์
115 เบญจพร กอตระกูลสิน
116 เบญจพร นันทสันติ
117 ปณตพล เติมสินสุข
118 ปณัท ทิพย์สุวรรณกุล
119 ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์
120 ปภาวี ไพศาล
121 ประวิทย์ แสวงดี
122 ปรีชญา นาคะผดุงรัตน์
123 ปรียพันธ์ เจียมสมบัติ
124 ปวีณ์ญาดา มานุพีรพันธ์
125 ปวีณา ปัญญาวุฒิธรรม
126 ปองนุช บุญยไพศาลเจริญ
127 ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์
128 ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม
129 ปันปญิธ สุขวโรตม์วัตร
130 ปาณัสม์ ศรีอรนันต์
131 ปารินทร์ ศิริวัฒน์
132 ปิยะ เล็บขาว
133 ปุลวิชช์ ผู้ภักดี
134 พงศกร ศรีจันทร์
135 พงศ์ธร หาญบุญคุณูปการ
136 พงษ์จรัส หนุนอนันต์
137 พจนวรรณ สินสุวงศ์วัฒน์
138 พชรกร เตชะรัตนยืนยง
139 พนัสบดี ลิ่มลิขิต
140 พนากร วรรณวงศ์
141 พรพรรณ เทียนชนะไชยา
142 พฤกษา อนันต์ชื่นสุข
143 พลธร วรธำรงค์
144 พัชรพงค์ ทวีศุกลรัตน์
145 พัลลภ สกุลทองถวิล
146 พิชัย พงศ์มั่นจิต
147 พิชัย ธนสุทธิเวศย์
148 พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
149 พิเศษ พิเศษพงษา
150 พีรวิชญ์ เพ็ชรมาก
151 พุทธพงษ์ เสริฐธิกุล
152 เพ็ชชรี พลมณี
153 เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ
154 ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
155 ภคภณ ทัดศรี
156 ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์
157 ภัทธวุธ โอสุวรรณรัตน
158 ภัทราภรณ์ เพชรโพธิ์ศรี
159 ภาลิณี พรหมเสน
160 ภาวรี เรืองประเสริฐกุล
161 ภาวินี เหมพรหมราช
162 ภาสกร โสดารัตน์
163 ภูวนาท ราชปันติ๊บ
164 มณฑิรา มณีรัตนภรณ์
165 มณเฑียร มรุตกรกุล
166 มนฤดี ปัญญา
167 มรกต ดีสมศักดิ์
168 มานัส รุจิวโรดม
169 ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์
170 รัชนก สรรพวัฒน์
171 รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
172 กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
173 รัฐฐยา จรรยาจิรวงศ์
174 รัฐพล ธรรมนุสาร
175 ลลิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
176 ลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง
177 วรพจน์ เตรียมตระการผล
178 วรวรรณ บุญรักษา
179 วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร
180 วรัชกร รัตนวรางค์
181 วรากร จ่าแสนชื่น
182 วราภรณ์ ปัญจวงศ์
183 วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
184 วสุวิช วันไชยธนวงศ์
185 วาทกวี วิมลเฉลา
186 วาสนา ลีลากิจทรัพย์
187 วิจักษณ์ กัญญาคำ
188 วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
189 วิชญางกูร วนาสิทธชัยวัฒน์
190 วิรัญญา กาญจนเดชา
191 วิรัญญา รื่นรมย์
192 วิศรุต มานะศิริสุข
193 วิสุทธิลักษณ์ สัตตวัฒนานนท์
194 วีรวัลย์ ขุนจันทร์
195 วีระพล พงศ์มณี
196 วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
197 ศริญญา ปูรณะปัญญา
198 ศรีวิภา ฮั่นภักดีกุ
199 ศศวิมล อากาศชัย
200 กันย์สินี พิทยศิริ
201 ศศิภา กลิ่นพงศ์
202 ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์
203 ศุภกร มะลิขาว
204 ศุภชัย น้อยวัฒนา
205 ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์
206 สมชาย ลีลากุศลวงศ์
207 สมดุลย์ คูหาพัฒนกุล
208 สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์
209 สมโภชน์ แซ่ลี้
210 สมยศ สุขเสถียร
211 สยาม ไทยอุดม
212 สยาม ศิรินธรปัญญา
213 สรฉัตร นิลธวัช
214 สรรพจน์ โคมทอง
215 สริตา รัตนอมรพิน
216 ส่องหล้า จิตแสง
217 สัณห์คณา พิรุณสาร
218 สันติ พลรัตน์
219 สายันต์ นพรัตน์
220 สิทธิกร ลินลาวรรณ
221 สิทธิชาติ หาญทวีทรัพย์
222 สิริลักษณ์ ปัญจวีณิน
223 สิวโรจน์ ขนอม
224 สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ
225 สุขุมพันธ์ เก่าเจริญ
226 สุทธิสิทธิ์ ลิขิตเลอสรวง
227 สุเทพ วนิชผล
228 สุภาชิน แจ่มจิตรตรง
229 สุมนา นพรัตน์
230 สุรชัย อาชีวกุลมาศ
231 สุรพล อัศวสุวรรณกิจ
232 สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณ
233 สุรัตนา เรืองพงษ์ศิริ
234 สุวพร ทองปลิว
235 เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล
236 หทัยวรรณ ม่วงตา
237 หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย
238 หัตถกาญจน์ นวดุรงค์
239 อกนิษฐ์ นะรา
240 อณุชิฏฬ์ สุขสมัย
241 อดิศร บุญญาภิบาล
242 อนุชิต เลิศศิริธง
243 อภิวัฒน์ เจริญรัตน์
244 อมรรัตน์ เลอวัตรตระการ
245 อรรณพ วิเศษชู
246 อรุณชัย แซ่ฉั่ง
247 อรุณลักษณ์ บูรณถาวรสม
248 อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร
249 อลงกรณ์ จันทร์เจริญ
250 อัชฌา สืบสังข์
251 อัญญมาศ ชาลีรินทร์
252 อัญญา เกียรติวีระศักดิ์
253 อัศวิน สุดเจริญ
254 อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง
255 อาภาพรรณ บุญโชติ
256 อิศรวดี จงกิตติรัตน์
257 อิสริยพงศ์ โกฏิกุล
258 อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง
259 อุมาพร สีหะวงษ์
260 อุริษา วิทยาวราพงศ์
261 อุษณีย์ รัตนทรงชัย
262 เอกวิชญ์ ศรีมณีรักษ์
263 เอลวิน เพชรปลูก
264 จันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์
265 นที ฟักนาค
266 แสนพลพ่าย ขาวประเสริฐ
267 ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์
268 สิรภพ นวลศรี
269 สุขุม ส่งเสริม
270 ศุภกร มะลิขาว
271 ธนินี ประสพโภคากร
272 ธิดาพร มัลลิกาพิพัฒน์
273 วีรยุทธ อนันต์สวัสดิ์
274 วุฒิชัย ประสิทธิ์ไพศาล
275 วิจิตรา คงคา
276 สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์
277 กฤชรัฐ วัฒนสาธิตอาภา
278 พูล หวังวิศวาวิทย์
279 วริศรา ศิริจรูญวงศ์
280 ปิยภูมิ ภาคย์วิศาล
281 วิโรจน์ ว่องตาประดิษฐ์
282 มนทินี สัปจาตุระ
283 วรรณนิสา ภู่เจริญ
284 กิตติคุณ อ๋อสกุล
285 ณิชา ธีราทร
286 วิบูล อุทัยแสงสุข
287 ดนุสรณ์ วานิชกูล
288 นพวัชร์ สมานคติวัฒน์
289 พรรณราย กุลเศรษฐ
290 ปัณฑ์ธิติ ปลีหจินดา
291 พัชรพล ชูวงศ์โกมล
292 สุริยา คุณาชน
293 รัฐพร ตั้งเพียร
294 ทนงศักร ชินอรุณชัย
295 กิตติธัช ตันติธนวัฒน์
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 กรรณิการ์ พวงพุฒ
2 กริชรภัทร วิเศษดี
3 กัลฤวัลย์ จิรัตน์ธนสกุล
4 กานต์สินี ชำนิกลาง
5 กิจมงคล ทาดทา
6 กิติญา เสนสิทธิ์
7 เกศรินทร์ พิมพล
8 เกศินี งานแข็ง
9 เขมณัฏฐ์ ยุทธวิสุทธิ์
10 ไข่มุก โอนไธสง
11 เครือวัลย์ ถามดี
12 จักรพงศ์ จินดาดวง
13 จันทร์ดา บุญประเสริฐ
14 จารุวรรณ เวชสิทธิ์
15 จิตรลดา สงวนนาม
16 จีรพัฒน์ ไชยวังผา
17 ชาลิสา เจนประเสริฐ
18 ชิต บุญโท
19 ชุมพล พีระทิพยมงคล
20 ชุลีพร พิมพ์แพทย์
21 เชาวลิต ประธาน
22 ญาตาวี เทียมศักดิ์
23 ฐาปณีย์ ครองสกุล
24 ฐิตารีย์ หมื่นวรวัฒน์
25 ณัฏฐนันท์ ศรีพระราม
26 ณัฐตินา วิชัยดิษฐ
27 ณัฐพงษ์ แสนสุข
28 ณิชานันท์ น้อยสุวรรณ
29 ดารุณี บุญปก
30 ทรงพล สำเริง
31 ทวี คำสุภี
32 ทองใส คงวัน
33 ทัศนีย์ ตันธนา
34 ทัศนีย์ ช่างเชิม
35 ทาริกา บำรุงราษฎร์
36 ทิพพ์รดา จาริ
37 ทิพยรัตน์ กันทะวงค์
38 ทิพวรรณ บุญพร
39 ทิพากร ตาวิกา
40 ทิราภรณ์ ศรีงาม
41 ธนภรณ์ บุตรงาม
42 ธนิดา บรรเทา
43 ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
44 ธัญญลักษณ์ ทองเกิด ทวาเรศ
45 ธัญลักษณ์ อ่อนอินทร์
46 ธิดารัตน์ ผาสุข
47 ธีรวัฒน์ ชินวิ
48 นงค์เยาว์ เกดดุก
49 นภสร ตันเจริญ
50 นลินี มิ่งแนน
51 นัยนา กมลสุนทรโรจน์
52 น้ำฝน ลายทอง
53 นิตดาพร มาตรา
54 นิรมล ภูหวล
55 นิรมล สันทวิจิตรกุล
56 นิรินธ​น์​ ช่อมะลิ
57 นิศารัตน์ นิธิโรจนสานนท์
58 เนาวเรศ ศรีวรรณะ
59 บรรจง แจ่มจันทร์
60 บังอร ปิตะฝ่าย
61 บัวณาลักษณ์ สมบัติดี
62 บุญศักดิ์ ทักษิณ
63 เบญญพร ขวดชัยภูมิ
64 ปฐวียา บริบูรณ์ทรัพย์
65 ประกาย จันมี
66 ประกายเพชร ปกกันหะ
67 ประเสริฐศักดิ์ เหมะธุลิน
68 ปรัชญา ปานทอง
69 ปราโมทย์ มาตย์วิเศษ
70 ปิยนุช เลิศสุวรรณโรจน์
71 ปิยพร คงพินิจ
72 ปิยรัตน์ ธีระเวชชวงศ์
73 พงษ์ศิริ ดีสุ่ย
74 พนิดา บุญสุข
75 พรพรรณ นะวะพิษ
76 พรรณทิวา ศรีระวรรณ
77 พรรณรินทร์ สุทธิใส
78 พวงเพชร คำโสภา
79 พัชรภรณ์ ยงค์พันธุ์
80 พัชราภา อุทัยรุ่งรัศมี
81 พัชรียา แท้ตระกูล
82 พิชชิตา ปู่ประเสริฐ
83 พิมน์อร จีนทรา
84 พิสมัย หลงนุชาติ
85 พูนสิน เหล่าศรีรัตนา
86 เพ็ญพร พรรณา
87 เพ็ญศรี ติรกิจพงษ์พันธ์
88 เพลินทิพย์ ชุมคช
89 มณีรัตน์ ผาสีดา
90 มนันยา ศรีแก้ว
91 มะลิวัลย์​ วงษ์สอน
92 มัสยา จริงวาจา
93 มานิตา ตะนังสูงเนิน
94 ยุภาพันธุ์ บรรเทาใจ
95 ยุวรี ศรีเลา
96 เยาวเรศ สายะสะ
97 รตนกมล ลาดซ้าย
98 รพัชร ขำดี
99 รวิพร จรรยา
100 รสรินทร์ อุทัศสิริพานิช
101 รัตนา อุดมสิริคุณ
102 รุ่งธิวา อุตมะโชค
103 รุ่งรัตน์ พันเสนา
104 รุ่งอรุณ ภัทร์อดิสร
105 รุจิรา โสภา
106 วชิรา จันธรากัล
107 วรรณภา อนุกูล
108 วรัชยา รัตนา
109 วรา​ลักษณ์​ นุ​ศรี​อัน
110 วราภรณ์ ธรรมประกอบ
111 วราภรณ์ โชติเชย
112 วริศพร กากแก้ว
113 วันวิสา ศรีเลิศ
114 วาทินี เธียรสุคนธ์
115 วารุณี กุลราช
116 วิชชุดา อันทรง
117 วิชชุดา กิตติวราฤทธิ์
118 วิภา แก้วหนองยาง
119 วิลาวัลย์ ศรีดาว
120 วิไลวรรณ ปันส่วน
121 ศศิธร ชำนาญยา
122 ศศิธร ทันดร
123 ศศินภา ระลึกมูล
124 ศัลยา ไวไธสง
125 ศิริพร รัตนเลิศ
126 ศุภลักษณ์ ขอพึ่งด่านกลาง
127 ศุภศรี มะลิวัลย์
128 ศุภากร โพนยางนอก
129 สกลกัน ซัมดิน
130 สกุลกานต์ วรพิทักษ์กุล
131 สมบุญ อนรรฆรจิต
132 สรญา ศิริวาท
133 สายสุณี นิโครธะ
134 สุชาติ สวัสดิ์สุขโข
135 สุชานันท์ ขำวงค์
136 สุนิษา มุสิกสาร
137 สุพรรษา วงศ์พรมบุตร
138 สุภาพ แฉ่งเจริญ
139 สุภาสิณี ศรีจันทร์ดี
140 สุมิตรา เวียงเงิน
141 สุรินนา หทัยสะอาด
142 สุรีย์ฉาย ทราพงษ์
143 สุลารัตน์ ศรีใต้
144 เสฎฐวุฒิ สนธิญาติ
145 เสาวลี โกยสวัสดิ์
146 หทัยฑิพฆ์
147 หนึ่งฤทัย เถาเบา
148 อนุสรา สุดกระโทก
149 อมิตา พิลาสมบัติ
150 อรุณี แสนสงค์
151 อลิษา คิ้วทองเต็ม
152 อัครพล ทวีทรัพย์
153 อังคณา วงษ์สวรรค์
154 อัจฉฎาภรณ์ เด่นพุทธ
155 อัจฉราพร เสาะสมบูรณ์
156 อัญญดา โพธิ์จันทร์
157 อัญพัชร์ นิติวิเชียรวุฒิ
158 อัสลีน่า ละเสม
159 อุทุมพร ดวงเกตุ
160 เอื้อจิตร เจริญทรัพย์
161 พิรัลรัตน์ เจ้ยมจิรานนท์
162 อรญา แก้วเกตุ
163 อัปสร อังกุรกวน
164 พรเพ็ญ สุชะยากูล
165 มงคล ศรีพุทธา
166 วิชุดา สิมพันธ์
167 จันทจร ที่ภักดี
168 ตะวัน สมภาร
169 นิภาพร ชมชื่น
170 วรวิทย์ นันตะก้านตง
171 อมรรัตน์ ซื่อตรง
172 ชวิน มูลมณี
173 ศิรพัชร ขำดี
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อแพทย์ รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
กลับหน้าหลัก